Turnus rehabilitacyjny to jedna z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, często postrzegany jest w kategoriach wczasów co stanowi elementarny błąd.
Organizator określa i realizuje rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych, rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych, zapewnia kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.

Organizator turnusów jest zobowiązany do:
· zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie,
· opracowania i realizacji programu turnusu,
· (w przypadku dofinansowania z PFRON) udostępniania właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji zawierających:
*  nazwy ośrodka i miejscowości, w której odbywają się turnusy,
*  daty rozpoczęcia i zakończenia turnusu,
      *  program turnusu
*  koszt uczestnictwa w turnusie
*  przesłania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu, sporządzonej odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków Funduszu,
*  przechowywania dokumentów dotyczących turnusu przez okres 3 lat.
 

w 2015 roku 

Turnus Rehabilitacyjny odbył się w pierwszej połowie sierpnia w malowniczo położonej miejscowości górskiej Jaworzynka, tuż u zbiegu granic polsko- czesko- słowackiej. Gościł nas p. Bogdan, właściciel domu wczasowego "Jaskółcze gniazdo".
 
2014 rok
 
 

TURNUS  REHABILITACYJNY

DLA  DZIECI  I  OSÓB  DOROSŁYCH   Z  AUTYZMEM

ORGANIZOWANY PRZEZ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

                                                    W Piwniczna Zdrój

                                    w Ośrodku „Filarówka”

 

odbył się planowo w terminie 06.08.2014- 20.08.2014