Statut

STATUT
FUNDACJI ALLADYN
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1

1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA ALLADYN, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Renatę Kosnowską, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jerzego Milewskiego w kancelarii notarialnej w Słupsku, ul. Kołłątaja 41/1, w dniu 14 czerwca 2012r, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 
§ 2
 
Fundacja ma osobowość prawną.
 
§ 3
 
Siedzibą fundacji jest miasto Słupsk.
 
§ 4
 
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 
§ 5
 
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
 
Cele i zasady działania Fundacji.
 
§ 6
 
Celami Fundacji są:
1. Zasadniczym celem jest wspomaganie działania NZOZ „PSYCHE”.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.
3. Prowadzenie specjalistycznego leczenia, rehabilitacji, terapii oraz profilaktyki.
4. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
6. Wspieranie organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, medyczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 
 
 
§ 7
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie usług rehabilitacji, terapii oraz profilaktyki osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz fizycznie.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 
§ 8
 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
 
Majątek i dochody Fundacji.
 
§ 9
 
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 
§ 10
 
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. składek, darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
 
§ 11
 
1.      dochody pochodzące ze składek, dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3.      W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
 
          Władze Fundacji.
 
§ 12
 
1.      Władzami fundacji są:
a)      Zarząd Fundacji,
b)     Komisja Rewizyjna.
2.      Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 
 
 
Zarząd Fundacji
 
§ 13
 
1.      Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
2.      Zarząd  Fundacji składa się z dwóch do trzech członków.
3.      W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4.      Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd.
5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji.
6.      Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
7.      Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Komisji Rewizyjnej Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
8.      W razie powołania członka Zarządu Fundacji, za jego zgodą, do Komisji Rewizyjnej lub nawiązania przez członka Zarządu Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Zarządzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
9.      Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego zarządu (prezesa fundacji). Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu i reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
 
§ 14
 
1.      Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.      Zarząd Fundacji zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3.      Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 
§ 15
 
1.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)      uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)     uchwalanie regulaminów,
c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w Fundacji,
e)      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g)      występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
2.      Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4.      Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5.   Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 
 
 
Komisja Rewizyjna.
 
§ 16
 
Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
 
§ 17
 
1.      Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób powoływanych przez Zarząd Fundacji na trzyletnią kadencję.
2.      Funkcję członka Komisji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.      Komisja Rewizyjna powołuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
     
 § 18
 
Do zadań Komisji należy w szczególności:
 
1.   Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.  Podejmowanie decyzji o zwrocie udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży członków Zarządu.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
 
Sposób Reprezentacji
 
§ 19
 
1.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji.
 
Zmiana Statutu
 
§ 20
 
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Komisji Rewizyjnej. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 
Połączenie z inną fundacją.
 
§ 21
 
1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 
§ 22
 
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji.
 
Likwidacja Fundacji.
 
§ 23
 
1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.      Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
 
§ 24
 
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.
 
 § 25
 
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.